novice aktivnosti fotogalerija gradiva povezave kontakt RSS kanali
Krajevna skupnost Šoštanj je organizacijska enota lokalne samouprave pod okriljem občine Šoštanj ter pokriva področje mesta Šoštanj z bližnjo okolico ter obmestni naselji Metleče in Družmirje. Poleg zastopanja interesov prebivalcev Krajevna skupnost Šoštanj organizira različne prireditve, upravlja otroško igrišče TRESIMIRJEV PARK in grad Šoštanj - PUSTI GRAD ter skrbi za promocijo mestnih znamenitosti.  
MESTO ŠOŠTANJ
PREDSTAVITEV KS
TRESIMIRJEV PARK
ZNAMENITOSTI
DRUGI O NAS
OPRAVLJENO DELO
Iskanje
 
Vreme

Domov >  Novice Ostale novice
  Število vseh ogledov: 6823

Blokovna gradnja v Metlečah

Avtor: Občina Šoštanj

V sredo, 9. decembra, je v veliki sejni sobi Občine Šoštanj potekala ponovna javna obravnava občinskega podrobnega prostorskega načrta za blokovno gradnjo v Metlečah in predstavitev  Urbanističnega načrta mesta Šoštanj ter zasnova prometnega omrežja v občini.

Ponovna javna obravnava OPPN za blokovno gradnjo v Metlečah

V sredo, 9. decembra, je v veliki sejni sobi Občine Šoštanj potekala ponovna javna obravnava občinskega podrobnega prostorskega načrta za blokovno gradnjo v Metlečah in predstavitev  Urbanističnega načrta mesta Šoštanj ter zasnova prometnega omrežja v občini.

Polno dvorano občanov je najprej pozdravil župan Občine Šoštanj in poslanec v DZ RS Darko Menih, ki je poudaril nujnost razvoja in modernizacije občine ter zbrane pozval h korektnemu in strpnemu dialogu.
Po predstavitvi upoštevnih pripomb in predlogov občanov z zadnje obravnave so občani včeraj ponovno podali svoja mnenja, predloge in pripombe. Na potek južne obvoznice, ki bi razbremenila promet skozi mesto, včeraj sicer ni bilo dosti pripomb, bile so le želje, da se ob uresničitvi tovrstnega načrta, ne poslabšajo stanovanjske in življenjske razmere. Nekaj dvomov je bilo tudi o cesti, ki bi potekala skozi novo nastalo naselje. Skrbi jih prevelika obremenjenost s prometom, vendar so jim pristojni zagotovili, da je omenjena cesta zasnovana kot ulica z možnostjo tehničnih preprek, s katerimi se lahko promet umiri. Poudarili so tudi faznost izgradnje naselja, s tem pa tudi ceste, ki je sicer zasnovana kot dvosmerna, ni pa nikakor enakovredna z obstoječo cesto.

Nekaj vprašanj je bilo tudi o sami izgradnji objektov oz. njihovemu številu. Šlo bo za devetdeset stanovanjskih enot v dvanajstih objektih tipa vila - blok, s katerimi želijo zagotoviti kvalitetne bivalne pogoje bodočih stanovalcev in ne množično gradnjo manjših stanovanj z velikim številom stanovalcev. Na javni obravnavi so občani želeli izvedeti tudi začetek izvajanja projekta, vendar je žal na to vprašanje nemogoče odgovoriti, saj gre za dolgotrajne postopke, ki se lahko končajo v pol leta ali pa tudi v roku desetih let. Novo naselje bi dobilo tudi parkovno območje za preživljanje prostega časa, ki bo imelo vlogo tampona med industrijsko cono in stanovanjskim delom. Tudi tukaj je bila pripomba, vendar je šlo za strokovno neutemeljeno željo po umestitvi nove ceste oz. ulice skozi osrčje parka. Pojavila so se tudi vprašanja o možnosti priprave novega prostorskega načrta. Pristojni so občanom pojasnili, da je prostorski akt rezultat številnih analiz, diskusij in upoštevanja najrazličnejših prostorskih vidikov. Prav tako temelji na predhodni izdelavi strokovnih podlag, na katere ni bilo podanih pripomb. V primeru spremembe prostorskih aktov pa se ponovno pojavi problem parcialnega spreminjanja, ki lahko poruši osnovni koncept, zato je v takih primerih bolje koncept zasnovati na novo, kar pa bi bilo prav gotovo neracionalno.

Javna obravnava se je zaključila po dobrih dveh urah. Občani imajo sicer še vedno čas in priložnost, da podajo svoje pripombe in menja tudi pisno. To lahko storijo vse do ponedeljka, 28. decembra, v prostorih Občine Šoštanj, preko elektronske ali navadne pošte.


Številka: 35000-7/2008
Datum: 09. december 2009


ZAPISNIK PONOVNE JAVNE OBRAVNAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN)
 ZA BLOKOVNO GRADNJO V METLEČAH


Javna obravnava, ki jo je ponovno sklicala Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, je bila organizirana v sredo, 9. decembra 2009, ob 16. uri, v veliki sejni sobi Občine Šoštanj.

Na tokratni javni obravnavi so bili prisotni predstavniki javnosti:
Martin Kopušar, Matjaž Skornšek, Marjana Čelofiga, Alojzija Turk, Zdenka Roškar, Milan Roškar, Zoran Kompan, Gregor Kladnik, Milena Caktaš, Majda Hajsek, Franc Stropnik, Božidar Videmšek, Ivan Turinek, g. Petrič, Helena Tajnik, Majda Turnšek, Marica Sekulić, Marica Ošlovnik, Janez Pirečnik, Mateja Pirečnik, Bojan Rotovnik, Alojz Zager, Valentin Hajndl, Janez Andrejc, Tatjana Andrejc.

Predstavnici izdelovalca OPPN:
Aleksandra Dolenec Gojević in Saša Piano,

Predstavnik izdelovalca Urbanističnega načrta mesta Šoštanj:
Gorazd Furman Oman,

Predstavnica izdelovalca prometne študije mesta Šoštanj ter Idejne rešitve obvoznice Šoštanj:
Vesna Andrejc ter

predstavniki Občine Šoštanj:
Verona Hajnrihar, Viki Drev, Darko Menih, Vojko Krneža in Andreja Moškon.

Predstavljen in sprejet je bil naslednji dnevni red:
1.    Kratka predstavitev pravnih podlag ter samega postopka priprave OPPN,
2.    Predstavitev konkretnih načrtovanih sprememb:
a.    Urbanistični načrta mesta Šoštanj,
b.    zasnova prometnega omrežja v občini ter
c.    dopolnjen osnutek OPPN za blokovno gradnjo v Metlečah.
3.    Priložnost občanov in predstavnikov širše javnosti, da postavijo vprašanja, pripombe in predloge,
4.    Sklenitev zaključkov javne obravnave.

Javno obravnavo je vodila krajinska arhitektka Verona Hajnrihar.


Polno dvorano občanov je najprej pozdravil župan občine Šoštanj, Darko Menih, ki je poudaril nujnost razvoja in modernizacije občine ter zbrane pozval h korektnemu in strpnemu dialogu.

Ad /1
Verona Hajnrihar je uvodoma pojasnila, da Občina Šoštanj na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) pripravlja OPPN za blokovno gradnjo v Metlečah.
OPPN bo izdelan skladno z veljavnim občinskim prostorskim planom, ki območje obravnave opredeljuje kot stavbno zemljišče, ter na podlagi Urbanistične zasnove, ki na tej lokaciji predvideva stanovanjsko gradnjo. Hkrati pa bo dokument skladen tudi z Občinskim prostorskim načrtom (OPN), ki je trenutno v fazi izdelave, saj je bila strokovna podlaga tako za pripravo OPN, kot tudi OPPN, Urbanistični načrt (UN) mesta Šoštanj.
UN mesta Šoštanj je v Metlečah predvidel zapolnitev nepozidanih stavbnih zemljišč pretežno s stanovanjsko gradnjo tako, da bi Metleče postale urbanistično oblikovana in zaključena soseska. Ta zasnova je bila predstavljena na seji Sveta Občine Šoštanj ter na občinski Komisiji za okolje in prostor, kjer nanjo ni bilo podanih pripomb.
Izdelana je bila tudi prometna študija mesta Šoštanj in idejna zasnova ter vrednotenje variant obvoznice Šoštanj, ki je logično zasnovala cestno omrežje in potek prometa v občini.

Postopek OPPN za blokovno gradnjo se je uradno začel s sklepom župana. Po izdelanem osnutku smo od pristojnih nosilcev urejanja prostora pridobili smernice za načrtovanje in na njihovi osnovi pripravili idejno zasnovo.
Dopolnjen osnutek OPPN je bil javno razgrnjen že v maju 2009. Ker je bilo nanj podanih kar nekaj pripomb in predlogov, smo se odločili pripraviti nov dopolnjen osnutek, ki v skladu s stališči do pripomb upošteva predloge javnosti in je hkrati še vedno pripravljen strokovno in celovito. Taka zasnova je razgrnjena ponovno, in sicer v 1. nadstropju Občine Šoštanj, od 26.11. do 28.12.2009.
Kot je bilo povedano že uvodoma, je tako ponovna razgrnitev kot današnja javna obravnava namenjena širši javnosti, da se z načrtovanimi posegi v prostor seznani, nanje pa poda svoje mnenje, predloge in pripombe.

Ad /2
Ob grafičnem prikazu je najprej arhitekt Gorazd Furman Oman predstavil zasnovo UN mesta Šoštanj. Povedal je, da se mesta v sodobnem času povsod širijo navznoter in ne navzven. Šoštanj je razpotegnjeno mesto z zelo veliko kmetijskimi površinami, ki pa so v prostorskem planu opredeljena kot stavbna zemljišča. Cilj UN je bil zasnovati boljši Šoštanj; zagotoviti revitalizacijo mestnega jedra ter zaokrožiti soseski Metleče in Pohrastnik, vmes pa umestiti park, oz. zeleno cenzuro. Promet je bil v mestu najtrši oreh, zato je zaradi zasnove nove industrijske cone, ki bo za sabo potegnila tudi težek tovorni promet, nastala ideja o obvoznici pod grajskim hribom. Podrobna namenska raba določa območja centralnih dejavnosti, večstanovanjskih objektov ob mestnem parku, sicer pa večinoma individualno stanovanjsko gradnjo.

Naslednja je Vesna Andrejc, izdelovalka Prometne študije mesta Šoštanj ter Idejne rešitve obvoznice Šoštanj, predstavila zasnovo prometnega omrežja v občini. Povedala je, da je bilo na podlagi štetja prometa ugotovljeno, da bi se 50% vseh vozil, ki pridejo v Šoštanj, izognilo prečkanju mestnega jedra. Za smer Topolšica in Pohrastnik, pa tudi Metleče, predvsem pa industrijsko cono, bi uporabili obvoznico. Ker se v Metlečah izvaja novo krožišče, bo stara cesta center-Pohrastnik postala pretočnejša, obstoječa cesta južno od krožišča pa bo postala enosmerna, tako da ni bojazni, da bi vozniki, v primeru izgradnje napajalne ceste k metleškim blokom, kot tranzitno uporabljali to ulico.


1. Majda Turnšek je ob tem kot upravnica večstanovanjskih objektov v Šoštanju opozorila na pogrezanje določenih objektov v mestnem jedru ter na geomehanske raziskave, ki bi jih bilo treba opraviti.

Podano ji je bilo pojasnilo, da bodo pristojni nosilci urejanja prostora v postopku priprave OPPN za obvoznico Šoštanj Občini naložili izdelavo potrebnih študij, vendar trenutno še nismo prišli tako daleč.


2. Martin Kopušar je nato izrazil mnenje, da bo obvoznica realizirana kvečjemu leta 2150, in da naslednjih 30 let ta ne bo mogla vplivati na življenje Metlečanov.

Viki Drev in Vesna Andrejc sta povedala, da je projekt že prevzela Direkcija RS za ceste in da na Občini Šoštanj upamo, da bo do realizacije prišlo že okoli leta 2015.

V nadaljevanju sta ob prezentaciji arhitektka Saša Dolenec Gojević in krajinska arhitektka Saša Piano podali podrobno razlago dopolnjenega osnutka OPPN, varianta II.
Saša Gojević je pojasnila, da se koncept ni spremenil, tudi območje obravnave ostaja nespremenjeno in prav tako štirje sklopi blokov, ki pa se ne zgradijo vsi naenkrat. Tako gradnja objektov kot tudi ceste bo potekala fazno, pri čemer se bo najprej zgradil zahodni sklop blokov, cesta pa bo zgrajena samo do vsakega nastajajočega sklopa sproti. Cesta se na koncu lahko poveže, lahko pa ostane tudi slepa ulica. Prav tako so predvidene konkretne tehnične rešitve za umirjanje prometa. Višina, oblikovanost in velikost objektov, ki so že sicer skrbno odmerjeni, pa so bili v II. verziji dopolnjenega osnutka obdelani še dodatno. Prav tako so na novo zasnovani individualni stanovanjski objekti v območju. Glede vodnega zadrževalnika je Saša poudarila, da gre za tehnološko rešitev, pri čemer bo zadrževalnik lahko tudi popolnoma suh.
Saša Piano je še dodala, da so bili na vse pripombe in vprašanja s 1. javne obravnave pripravljeni odgovori, splošno stališče župana pa je bilo tako, da se osnovni koncept ohrani nespremenjen, detajlno pa se zasnova dokumenta obdela in dopolni, kar so izdelovalci OPPN upoštevali.

Ad /3
Verona Hajnrihar je nato povabila prisotne, da na predstavljene rešitve podajo svoje pripombe in predloge.

3. Bojan Rotovnik je zastavil vprašanje glede kolesarske steze, ki jo je Krajevna skupnost Šoštanj že pričela izvajati. Zanimalo ga je, če je trasa vključena v OPPN.
Drugo vprašanje se je nanašalo na poseg v območje Vile Široko, kot ga načrtuje Premogovnik Velenje. Zanimalo ga je, zakaj prostorski akti zasnove ne vključujejo.

Saša Piano je pojasnila, da se kolesarska steza izvaja tam, kjer je bilo na terenu mogoče kupiti zemljo. Prvotni načrti so bili drugačni. Če se bo obvoznica zgradila, bo za kolesarsko stezo treba najti nadomestno traso, ki pa jo OPPN za blokovno gradnjo že ponuja.

Verona Hajnrihar je pojasnila, da poseg v območje Vile Široko ni vrisan v občinskih prostorskih aktih, saj gre tu šele za idejno zasnovo s strani Premogovnika. Celotno območje Vile Široko je zavarovano, vila bi brez svojega parka z veduto z drevoredom na markantni lokaciji izgubila svoje bistvo. Veliko sodelujemo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine ter z Ministrstvom za kulturo, katerih soglasje je predpogoj, da se idejno zasnovo sploh vključi v prostorske akte.

4. Majdo Hajsek je zanimalo, kdaj bo projekt realiziran

Verona Hajnrihar je povedala, da je realizacija odvisna od nadaljnjega poteka dogodkov. Najprej je treba speljati celoten postopek za sprejem OPPN, nato pa najti investitorja, odkupiti zemljišča, izdelati projekte in od Upravne enote pridobiti gradbeno dovoljenje. Do realizacije tako lahko pride v enem letu, lahko pa tudi po več kot desetih.

5. Gregor Kladnik je zastavil več vprašanj in podal tudi nekaj predlogov glede parka, ki ga po njegovem mnenju ne bodo koristili vsi občani, ker je vmes cesta, glede faznosti, ki njemu ne predstavlja prednosti, glede možnosti spremembe hierarhično višjega akta ter glede zadrževalnika, za katerega bi bilo po njegovem mnenju smiselno najprej izdelati hidrološke študije. Izrazil je tudi mnenje glede upoštevanih pripomb, po njegovem bi jih lahko upoštevali še več in postavil vprašanje, zakaj Prometna študija ni obravnavala bodoče napajalne ceste.

Verona Hajnrihar je pojasnila, da je Prometna študija mesta Šoštanj obravnavala obstoječe situacijo v mestu, ulica do blokov pa je bila vrisana že v UN ter kasneje seveda tudi v OPPN. Torej v prostorskih aktih, ki so podali bodoč prostorski razvoj z novimi večstanovanjskimi objekti. Takoj, ko se nekje zasnuje nov objekt ali soseska, je zanj seveda nujno potrebno predvideti tudi dostop.
Glede možnosti spreminjanja UN mesta Šoštanj je Verona povedala, da je prostorski akt rezultat številnih analiz, diskusij, upoštevanja najrazličnejših prostorskih vidikov ter dolgotrajnega sodelovanja izdelovalcev in občine. Prav tako UN temelji na predhodni izdelavi strokovnih podlag, in nanj ni bilo podanih pripomb. V primeru spremembe prostorskih aktov pa se ponovno pojavi problem parcialnega spreminjanja, ki lahko poruši osnovni koncept, zato je v takih primerih bolje koncept zasnovati na novo, kar pa bi bilo v tem primeru prav gotovo neracionalno.
V zvezi s hidrološko-hidravlično študijo je Verona Hajnrihar pojasnila tudi to, da so jo nosilci urejanja prostora najprej predpisali, kasneje, ko se je zasnova blokovne gradnje od vodotoka odmaknila, pa zahtevo izbrisali. Trenutno Občina Šoštanj nima pravne podlage za takšno naročilo, vendar bo po njenem mnenju določene študije slej ali prej potrebno opraviti.
Saša Gojević je pojasnila pomen faznosti gradnje. Povedala je, da je bistvo faznosti v tem, da se nek zelen prostor odvzema samo v tolikšni meri, kot ga naenkrat nujno potrebujemo. Tudi, če bi se celotna blokovna soseska gradila naenkrat, to še ne pomeni, da se ne bi gradila počasi, lahko dvajset let.


Saša Piano je ponovno povedala, da prostorski razvoj v Metlečah vsekakor prinaša spremembo, vendar pa se vsi trudimo, da bi bila ta sprememba čimbolj prijazna. II. varianta dopolnjenega osnutka OPPN se v temeljih ne razlikuje od variante I, vendar pa spremembe, ki jih varianta II vsebuje, celotno zasnovo samo še omilijo. Število stanovanjskih enot je omejeno, višine objektov so znižane, še vedno pa so zapisane višine maksimalne možne. Vse to povečuje kvaliteto bivanja. Poleg tega predvidena zelena površina ni le površina za prosti čas, je tudi tampon med različnimi rabami prostora in cona, ki npr. omogoča varno pot v šolo.
Gorazd Furman Oman je še pojasnil, da je prostor treba izkoristiti racionalno, zato dovozne ceste ni smiselno prestaviti kamorkoli. Ali bi izginil park, ali pa individualna gradnja na severu. Poleg tega bi park obstoječim prebivalcem verjetno povzročal več hrupa kot blokovna soseska, zato je stanovanjsko gradnjo toliko bolj smiselno postaviti skupaj. Blokovna gradnja bo med drugim delovala kot protihrupna bariera.


6. Matjaž Skornšek je zastavil vprašanje glede bližine obvoznice na zahodu ter številnih blokov na vzhodni strani njegove hiše. Zanimalo ga je tudi, če je predstavljen vrstni red faznosti edini možni in kaj to pomeni za objekt N1.

Verona Hajnrihar je povedala, da lokacija cestne trase še vedno ni detajlno določena, da pa bo v primeru bližine obstoječe pozidave cesta gotovo morala biti zasnovana tako, da bo za okolje čimmanj moteča. Eden izmed možnih ukrepov je prav gotovo protihrupna ograja.
Saša Piano je še dodala, da na vzhodni strani ob njegovi hiši ne bodo stali vsi predvideni bloki, v neposredni bližini sta locirana kvečjemu dva, pa še ta dva objekta sta bila od njega dodatno odmaknjena. Pojasnila je tudi, da je vrstni red fazne gradnje mogoč edino tak, kot je predstavljen, vendar pa te faze ne vključujejo gradnje individualnih objektov, med katere sodi tudi objekt z oznako N1. Predvideni individualni objekti se lahko zgradijo kadarkoli, lahko pa se tudi sploh ne zgradijo.


7. Milena Caktaš je kritično ocenila arhitekturo nekaterih obstoječih individualnih objektov v Metlečah in vprašala, kaj vse občani lahko pričakujejo, da bo v Metlečah zrastlo na podlagi tega OPPN.

Saša Piano in Gorazd Furman Oman sta pojasnila, da gradbena dovoljenja sicer izdajajo Upravne enote, da pa občinski prostorski akti investitorjem predstavljajo omejitve, znotraj katerih se lahko gibljejo. Nenazadnje so tudi okusi ljudi zelo različni. Končen arhitekturni izgled samih objektov je tako odvisen od investitorja, pa tudi od avtorja ahitekturnega projekta.


8. Martin Kopušar je povedal, da med odgovori do pripomb ni bilo zavzeto stališče do vprašanja, zakaj akt za vse novogradnje prepoveduje frčade. Zanimal ga je tudi potek infrastrukturnih vodov znotraj območja obravnave.

Saša Piano je pojasnila, da določila o prepovedi frčad na novogradnjah v dopolnjenem osnutku OPPN, varianta II, ni več. Povedala je tudi, da je vsa infrastruktura v območju obravnave zasnovana v dveh koridorjih, in sicer v koridorju ob cesti in v drugem prečno nanjo. Obstoječa transformatorska postaja se ukinja.

Župan Darko Menih je ob tem dodal tudi, da se kanalizacija v Metlečah izvaja fazno, Občina Šoštanj pa še vedno ni pridobila soglasij vseh lastnikov zemljišč za njeno nadaljevanje. Brez soglasij tudi nadaljnja gradnja kanalizacije ne bo mogoča.


Ad /4
Ker vprašanj, pripomb, mnenj, pobud in pohval ni bilo več, so bili na koncu sprejeti naslednji zaključki javne obravnave:
 
- Prisotni so bili ponovno seznanjeni, da lahko pripombe in predloge podajo
še do konca javne razgrnitve, to je do 28. decembra 2009, in sicer:

- v knjigo pripomb, ki se nahaja v tajništvu Občine Šoštanj (1. nadstropje),
- na spletni naslov: obcina@sostanj.si ali
- pisno po pošti na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.

-    Prejete pripombe in predlogi bodo preučeni, do njih pa zavzeta stališča, ki bodo objavljena na občinski spletni strani www.sostanj.si. O stališčih bodo obveščeni tudi pripombodajalci.

-    Na podlagi stališč do pripomb bo izdelan predlog OPPN za blokovno gradnjo v Metlečah, nanj pa pridobljeno mnenje vseh nosilcev urejanja prostora.

-     Odlok bo na koncu posredovan v sprejem občinskemu Svetu.

- Vpogled zapisnika današnje javne obravnave bo mogoč na spletni strani: www.sostanj.si.

Javna obravnava je bila zaključena ob 18:15. uri.


Zapisnik pripravila:
Verona Hajnrihar, univ. dipl. ing. kraj. arh.

 

Omenjeni subjekti:
OBČINA ŠOŠTANJ
V sodelovanju s Portalom sostanj.info
Na vrh