novice aktivnosti fotogalerija gradiva povezave kontakt RSS kanali
Krajevna skupnost Šoštanj je organizacijska enota lokalne samouprave pod okriljem občine Šoštanj ter pokriva področje mesta Šoštanj z bližnjo okolico ter obmestni naselji Metleče in Družmirje. Poleg zastopanja interesov prebivalcev Krajevna skupnost Šoštanj organizira različne prireditve, upravlja otroško igrišče TRESIMIRJEV PARK in grad Šoštanj - PUSTI GRAD ter skrbi za promocijo mestnih znamenitosti.  
MESTO ŠOŠTANJ
PREDSTAVITEV KS
TRESIMIRJEV PARK
ZNAMENITOSTI
DRUGI O NAS
OPRAVLJENO DELO
Iskanje
 
Vreme

Domov > OPRAVLJENO DELO

POROČILA O OPRAVLJENEM DELU KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠOŠTANJ


LETO 2013
Člani Sveta KS Šoštanj (Čebul Danilo,Skornšek Tatjana, Rotovnik Bojan, Pibernik Roman,Stvarnik Marjan, Novalija Muminović in Fece Vilma) so na začetku svojega mandata sprejeli program dela za obdobje 2010-2014 z odločitvijo, da je potrebno delo KS Šoštanj usmeriti v področja kot so delo z mladimi, turizem, kulturna dediščina ter izpeljati projekte, ki bodo pripomogla k večji prepoznavnosti mesta ter dvigu kvalitete življenja v njem. Izoblikovana  so  področja dela, ki jih posamezni člani Sveta s svojim delom intenzivneje oblikujejo oz. jih koordinirajo v skladu s sprejetimi usmeritvami, podrobnejšimi programi dela ter odobrenimi finančnih viri.

Za izvajanje projektov KS  so imenovani projektni timi, ki v celoti izvajajo vse postopke za njihovo izvedbo. Tim sestavljajo trije člani Sveta KS, prvo pisani je vodja tima in odgovarja za pravilnost delovanja. Timi delujejo avtonomno, vendar v skladu z dogovori na sejah Sveta in v skladu z zahtevami Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti v Občini Šoštanj.  
V letu 2013 se je Svet KS Šoštanj sestal na 8 sejah.  
V letu 2013 so bile izvedene  naslednje pomembnejše aktivnosti:  
 • Izdelana je  projekt za postavitev Kipa Nimfe in delne prenove Trga bratov Mravljak ter izbran izvajalec, izdelan je odlitek Napotnikovega kipa Nimfe
 • Izdelan je projekt PGD za revitalizacijo Pustega gradu, prav tako je izdelan PZI za tisti del projekta, ki ni vezan na gradbeno dovoljenje. •Izdelan je idejni projekt mestne tržnice Šoštanj, pridobljeno vodno soglasje
 • Postavljeno 7 tabel za označevanje znamenitosti v mestu Šoštanj
 • MKC je v sodelovanj z KS Šoštanj organiziral tradicionalno športno prireditev  Šoštanj rola
 • PGD Šoštanj- Mesto in KS Šoštanj sta 16 in 17.8.2013 organizirala prireditev Zabava v Šoštanju
 • KS je finančno pomagala pri organizaciji dogodka Poletni filmski večeri- Šoštanjski filmski večer, ki ga je organiziral Muzej Velenje- muzej usnja
 • V počastitev krajevnega praznika je 6.10.2012 KS Šoštanj, v sodelovanju s Planinskim društvom Šoštanj organizirala pohod po Trški poti, v popoldanskem času pa skupaj. Pohod se je zaključil s pogostitvijo pri Gasilnem domu in kulturnim programom, ki so ga izvedli člani Pevskega zbora upokojencev Šoštanj
 • Dne 9.11.2013 je KS organizirala strokovno ekskurzijo v Posavje. 40 udeležencev si je ogledalo kulturne znamenitosti tega področja, seznanilo s pridobivanjem električne energije ter z županom Krškega, mag. Miranom Stankom izmenjalo izkušnje na področju degradacije okolja zaradi energetske dejavnosti    
V skladu z odobrenimi finančnimi sredstvi in Merili za sofinanciranje društev smo finančno pomagali društvom s sedežem v KS Šoštanj   
Predsednica KS Šoštanj
Mag. Vilma Fece 

LETO 2012
Člani Sveta KS Šoštanj (Čebul Danilo,Skornšek Tatjana, Rotovnik Bojan, Pibernik Roman,Stvarnik Marjan, Novalija Muminović in Fece Vilma) so na začetku svojega mandata sprejeli program dela za obdobje 2010-2014 z odločitvijo, da je potrebno delo KS Šoštanj usmeriti v področja kot so delo z mladimi, turizem, kulturna dediščina ter izpeljati projekte, ki bodo pripomogla k večji prepoznavnosti mesta ter dvigu kvalitete življenja v njem. Izoblikovana  so  področja dela, ki jih posamezni člani Sveta s svojim delom intenzivneje oblikujejo oz. jih koordinirajo v skladu s sprejetimi usmeritvami, podrobnejšimi programi dela ter odobrenimi finančnih viri.

Za izvajanje projektov KS  so imenovani projektni timi, ki v celoti izvajajo vse postopke za njihovo izvedbo. Tim sestavljajo trije člani Sveta KS, prvo pisani je vodja tima in odgovarja za pravilnost delovanja. Timi delujejo avtonomno, vendar v skladu z dogovori na sejah Sveta in v skladu z zahtevami Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti v Občini Šoštanj.   V letu 2012 se je Svet KS Šoštanj sestal na 9 sejah.  
V letu 2012 so bile izvedene  naslednje pomembnejše aktivnosti:
 • Potrjen je Načrt upravljanja kulturnega spomenika Pusti grad
 • Izdelana je turistična Zloženka mesta Šoštanj v štirih jezikih
 • Izdelana je prometna študija z naslovom Izdelava urbanistične preveritve zasnove ožjega mestnega jedra Šoštanj ter zasnove označevalnih tabel
 • Izdelan je idejni projekt za postavitev Kipa Nimfe in delne prenove Trga bratov Mravljak
 • Izdelan je idejni projekt mestne tržnice Šoštanj
 • MKC je v sodelovanj z KS Šoštanj organiziral tradicionalno športno prireditev  Šoštanj rola, zvečer pa koncert za mlade
 • PGD Šoštanj- Mesto in KS Šoštanj sta 17 in 18.8.2012 organizirala prireditev Zabava v Šoštanju
 • KS je finančno pomagala pri organizaciji dogodka Poletni filmski večeri- Šoštanjski filmski večer, ki ga je organiziral Muzej Velenje- muzej usnja
 • V počastitev krajevnega praznika je 7.10.2012 KS Šoštanj, v sodelovanju s Planinskim društvom Šoštanj organizirala pohod po Trški poti, v popoldanskem času pa skupaj s TEŠ in Župnijo Šoštanj organizoirala posvetitev nove Križeve kapelice
 • Ob Križevi kapelici je KS postavila prvo tablo za označevanje znamenitosti v mestu Šoštanj
 • Izveden je bi nakup označevalnih tabel na Tresimirjevem parku
V skladu z odobrenimi finančnimi sredstvi in Merili za sofinanciranje društev smo finančno pomagali društvom s sedežem v KS Šoštanj.  
Delo v KS je bilo v letu 2012 okrnjeno na področju investicij, saj niso bila nakazana odobrena sredstva iz odškodninskega sporazuma s TEŠ.  
KS se je aktivno vključila v odpravo posledic poplav ( 5.11.2012). Član Sveta KS je sodeloval v komisiji za popis nastale škode, KS pa je za odpravo posledic in  pomoč prizadetim krajanov namenila sredstva v višini 3020 €.            
Predsednica KS Šoštanj
Mag. Vilma Fece 

LETO 2011
Člani Sveta KS Šoštanj (Čebul Danilo,Skornšek Tatjana,Tajnik Helena, Rotovnik Bojan, Pibernik Roman,Stvarnik Marjan in Fece Vilma) so na začetku svojega mandata sprejeli program dela za obdobje 2010-2014 z odločitvijo, da je potrebno delo KS Šoštanj usmeriti v področja kot so delo z mladimi, turizem, kulturna dediščina ter izpeljati projekte, ki bodo pripomogla k večji prepoznavnosti mesta ter dvigu kvalitete življenja v njem. Zaradi smrti ga. Helene Tajnik ( 27.3.2011) so bile izvedene nadomestne volitve v Svet KS, nov član je postal g. Novalija Muminović.

Izoblikovana  so področja dela, ki jih posamezni člani Sveta s svojim delom intenzivneje oblikujejo oz. jih koordinirajo v skladu s sprejetimi usmeritvami, podrobnejšimi programi dela ter odobrenimi finančnih viri. V letu 2011 se je Svet KS Šoštanj sestal na 11 sejah.
Za izvajanje projektov KS  so imenovani projektni timi, ki v celoti izvajajo vse postopke za njihovo izvedbo. Tim sestavljajo trije člani Sveta KS, prvo pisani je vodja tima in odgovarja za pravilnost delovanja. Timi delujejo avtonomno, vendar v skladu z dogovori na sejah Sveta in v skladu z zahtevami Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti v Občini Šoštanj.
V letu 2011 so bile izvedene  naslednje pomembnejše aktivnosti:
 • Na Občino Šoštanj je KS podala pobudo za spremembo kategorizacije zbirne ceste LZ 411 190 ,križišče pri Levstikovi c. 12 do vključno Aškerčeva c. 18g, v slepo ulico
 • 16.3.2011 je KS na Občini Šoštanj sprožila postopek za spremembo in dopolnitev prostorskega akta, ki zajema področje Pustega gradu, z namenom, da bo na tem območju dovoljena gradnja, potrebna za revitalizacijo Pustega gradu. Izdelana je PZI dokumentacija.
 • Izdelan je Načrt upravljanja kulturnega spomenika Pusti grad
 • KS je v sodelovanju z Občino Šoštanj in društvi v občini, organizirala vrsto prireditev ob praznovanju 100-letnice mestnih pravic Šoštanja Ob materinskem dnevu je KS organizirala predstavitev klekljaric Šaleške doline v mestni galeriji
 • 2.6.2011 je bila otvoritev razstave v mestni galeriji z naslovom Šoštanj skozi oči domačih slikarjev. Razstava je bila namenjena počastitvi 100-letnice mestnih pravic.
 • V sodelovanju s Prof. Miranom  Aplincem je bila  v muzeju usnjarstva predstavljena  Demografija z migracijam  prebivalstva skozi stoletje.
 • 14.6.2011 je v Vili Mayer potekal večer z Dr. Jonatanom Vinklerjem na temo  Josip in Mihael Vošnjak.
 • 16.6.2011 je bila otvoritev razstave Dr. Toneta Ravnikarja:  Šoštanj - 100 let mestnih pravic.
 • 21.6. 2011 je v Kulturnem domu potekala okrogla miza z naslovom  Šoštanj danes -Šoštanj jutri
 • 25.6.2011 je bilo izvedeno Športno srečanje generacij (rokomet, košarka, nogomet, kegljanje), v sodelovanju z MKC pa v popoldanskem času Šoštanj rola, zvečer pa koncert za mlade pod šotorom
 • 26. 6. 2011 je bila v sodelovanju z Občino Šoštanj pred spomenikom Marije izvedena Zahvalna maša - maša za domovino  ob 100 obletnici mesta in Dnevu državnosti.
 • KS je finančno pomagala pri organizaciji dogodka Simpozij o usnjarstvu v mesecu septembru
 • V počastitev 8. oktobra, krajevnega praznika, je bilo v Kulturnem domu  organizirano srečanje občanov. Predstavljena je bila monografija dr. Toneta Ravnikarja Zgodovina Šoštanja I, ki jo je v počastitev 100- letnice mestnih pravic izdala KS. V programu je  sodeloval Šaleški študentski oktet. Vsi obiskovalci so brezplačno prejeli izvod knjige.
 • 9.10.2011 je, v sodelovanju s Planinskim društvom Šoštanj, potekal pohod po Trški poti
 • V počastitev praznovanja stote obletnice mestnih pravic, je bil dne 10.11.2011 v Kulturnem domu koncert Magnifica
V  letu 2011 je bil:
Izveden nakup stojal za kolesa na Tresimirjevem parku
Izvedena so bila parkirna mesta za potrebe Tresimirjevega parka
Za otroško igrišče na Prešernovem trgu so bila kupljena igrala    
V skladu z odobrenimi finančnimi sredstvi in Merili za sofinanciranje društev smo finančno pomagali društvom s sedežem v KS Šoštanj.                                                                                     
Predsednica KS Šoštanj
Mag. Vilma Fece

LETO 2010
 
Aktivnosti Sveta KS Šoštanj v letu 2010:
 • Izdelana je bila idejna zasnova oživitve Pustega gradu in izbran projektant za izdelavo projektov za gradbeno dovoljenje
 • KS Šoštanj je sodelovala v vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo
 • Člani Sveta KS so se dne 1.7.2010 udeležili Dneva odprtih vrat TEŠ
 • V oddaji Dobro jutro na VTV, dne 9.9.2010 sta ga. Fece in g. Rotovnik predstavila idejo in celotno gradnjo otroškega igrišča z imenom Tresimirjev park ter delo KS Šoštanj z mladimi
 • Dne 10.9. 2010 je bila otvoritev Tresimirjevega parka. Na otvoritvi so z animacijskim programom in pripravljeno zdravo hrano za otroke sodelovali dijaki Šolskega centra Velenje ter člani Slovenskega društva za celiakijo. Kmetijska zadruga Šoštanj je ob otvoritvi otrokom podarila jabolka, jabolčni čips ter jabolčni sok. Mlečna kraljica je v sodelovanju s Celjskimi mlekarnami- Zelena dolina pogostila vse udeležence otvoritve z jogurtom. Klovnesa ter podjetje Baloni magic pa so za vse otroke pripravili animacijo z baloni, ki so jih prejeli vsi otroci. V programu so sodelovali tudi otroci Vrtca Šoštanj, Pihalni orkester Zarja Šoštanj, taborniki Društva tabornikov rod Pusti grad ter člani Mladinskega kulturnega centra.
 • KS je finančno pomagala pri organizaciji dogodka Srečanje predstavnikov usnjarskih mest na Slovenskem v mesecu septembru
 • 3.10.2010 je KS ob 20-letnici ponovne postavitve kipa Marije Rožnovenske na Trgu bratov Mravljakov v Šoštanju svečano odkrila spominsko ploščo
 • Dne 6.10.2010 sta predsednica KS Vilma Fece in župan Občine Šoštanj Darko Menih podpisala Pogodbo o prenosu upravljanja Pustega gradu na KS Šoštanj
 • V počastitev 8. oktobra, krajevnega praznika, je bilo v Kulturnem domu organizirano srečanje občanov. V programu so sodelovali člani Tolkalne skupine Pihalnega orkestra Zarja Šoštanj ter Jure Ivanušič s predstavo Od tišine do glasbe
 • Izdelana je idejna zasnova razstave ob praznovanju 100-letnice mestnih pravic Šoštanj
 • Izvedeno je bilo barvanje in čiščenje dveh objektov kulturne dediščine ter čiščenje kipa Marije Rožnovenske na Trgu bratov Mravljakov
 • V sodelovanju z Občino Šoštanj je bila izvedena kolesarska pot od Šoštanja do Pohrastnika in pridobljeno uporabno dovoljenje
 • Izvedeno je bilo projektiranje in izgradnja otroškega igrišča Tresimirjev park ter pridobljeno uporabno dovoljenje
  
Predsednica KS Šoštanj
Mag. Vilma FECE 

LETO 2009
  
Člani Sveta KS Šoštanj (Ježovnik Milan, Tajnik Helena, Mevc Marijan, Vrtačnik Marjan, Rotovnik Bojan, Pibernik Roman in Fece Vilma) so na začetku svojega mandata sprejeli program delaza obdobje 2006-2010 z odločitvijo, da je potrebno delo KS Šoštanj usmeriti v področja kot so delo z mladimi, turizem, kulturna dediščina ter izpeljati projekte, ki bodo pripomogla k večji prepoznavnosti mesta ter dvigu kvalitete življenja v njem. Program se izvaja v skladu s sprejetim letnim planom.

Izoblikovana so področja dela, ki jih posamezni člani Sveta s svojim delom intenzivneje oblikujejo oz. jih koordinirajo v skladu s sprejetimi usmeritvami, podrobnejšimi programi dela ter odobrenimi finančnih viri. V letu 2008 se je Svet KS Šoštanj sestal na 10 sejah, do konca leta je planirana še ena redna seja. Zaradi prekinitve postopka javnega naročanja izgradnje kolesarske poti od Vzhodne občinske meje do Pohrastnika, 2.faza, je bila dne 22.10.2009 sklicana izredna seja Sveta KS Šoštanj, saj bo na osnovi dokumentacije KS, gradnjo in financiranje izvedla TEŠ. Zato se bo za vrednost izvedenih del zmanjšala vrednost sporazuma med TEŠ in KS.

Za izvajanje projektov KS so imenovani projektni timi, ki v celoti izvajajo vse postopke za njihovo izvedbo. Tim sestavljajo trije člani Sveta KS, prvo pisani je vodja tima in odgovarja za pravilnost delovanja. Timi delujejo avtonomno, vendar v skladu z dogovori na sejah Sveta in v skladu z zahtevami Zakona o javnem naročanju (ZJN-2).

Aktivnosti Sveta KS Šoštanj v letu 2009:
 • nadaljevanje projekta izgradnje kolesarske poti od Vzhodne občinske meje do Pohrastnika, 2.faza. Izdelana je projektna dokumentacija za kolesarsko pot od Šoštanja do Pohrastnikain dne 8.10.2009 pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki je zaradi pritožbe ene izmed strank v postopku, postalo pravnomočno dne 21.11.2009. Kolesarska pot je zakoličena, začela so se zemeljska dela.
 • v sklopu projekta barvanja fasad na nepremičninah kulturne dediščine v KS Šoštanj so bile pobarvane tri zgradbe na Trgu bratov Mravljak
 • na željo krajanov Šoštanja, je 20.1.2009 KS Šoštanj, na dnevu odprtih vrat skupaj s TEŠ, organizirala okroglo mizo o pripravah na izgradnjo Bloka 6 z namenom boljšega informiranja prebivalcev
 • 28.3.2008 je Krajevna skupnost Šoštanj objavila javni poziv za izvedbo in zbiranje fotografij za izdajo monografije z delovnim naslovom 100 LET MESTA ŠOŠTANJ. Monografija je zasnovana v dveh delih in sicer »Stoletje Šoštanja« ter »Sodobni Šoštanj (v štirih letnih časih)«
 • 28.3. 2009 je KS izvedla akcijo čiščenja poti in okolice Pustega gradu. Sodelovali so taborniki Rod Pusti grad, gasilci PGD Mesto Šoštanj, člani Planinskega društva Šoštanj in Turistično olepševalnega društva ter mladi člani MKC
 • V mesecu maju je KS Šoštanj aktivno sodelovala pri javni razgrnitvi dopolnjenega osnuteka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za blokovno gradnjo v Metlečah. Predsednica je v imenu KS podala strnjene pripombe, ki so jih v razpravi podprli tudi na razgrnitvi prisotni prebivalci Metleč.
 • dr. Uroš Rotnik, dir TEŠ ter predsednica KS Šoštanj sta v maju podpisala pogodbo o uporabi zemljišča ob jezeru (Cankarjeva cesta) za potrebe otroškega igrišča, ki ga bo postavila KS Šoštanj. Projekt je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.
 • prireditev »Šoštanj rola 2009« se je 14. 6.2009 pričela z rolanjem po šoštanjskih ulicah v različnih tekmovalnih kategorijah, ki so bile ločene po spolu in starosti, prvič se je izvedlo tekmovanje štafet. Ob 19.00 pa se je na Trgu Svobode pričel še rock koncert. Najprej je mladino zabaval band z imenom Marryland, vrhunec večera pa so bili tokrat Kačji pastirji, ki so navdušili zbrano množic
 • v oddaji Dobro jutro na VTV, dne 23.6.2009 sta ga. Fece in g. Rotovnik predstavila prireditev Šoštanj rola ter delo KS z mladimi KS Šoštanj je bila soorganizator prireditve Karlfest 09, ki je potekala v petek, 19.6.2009 z izvedbo športnih turnirjev (nogomet, košarka, odbojka), programa za otroke in glasbenimi gosti v večernem delu (Alfi Nipič, Horuk, Pungertnikov Karl)
 • KS Šoštanj ter Premogovnik Velenje sta 9.9.2009 v Vili Široko organizirala JAVNO RAZPRAVO, na kateri so predstavili aktivnosti Premogovnika Velenje v občini Šoštanj.
 • 2.10.2009 je KS v Mestni galeriji Šoštanj izvedla prireditev ob 700 letnici prve omembe Družmirja. Za prvi del prireditve je dr. Tone Ravnikar pripravil zgodovinski pregled Družmirja ter razstavo življenja v njem, na prireditvi je bil ponovno predstavljen film o Družmirju (avtorja Čonkaš in Kljajič)
 • v počastitev 8. oktobra, krajevnega praznika, je v Športni dvorani organizirano srečanje občanov z naslovom »Šoštanj praznuje 2009«. V popoldanskem delu so sodelovali otroci z igro na napihljivih igralih in si ogledali lutkovno predstavo, v večernem delu pa sta za s koncertom sodelovala Šoštanjčan Jani Napotnik in skupina Soulfingersi.
 • 11.12.2009 bo KS v sklopu Projekta oživitve Pustega gradu pripravila razstavo Pusti grad včeraj, danes, jurtri.
V skladu z odobrenimi finančnimi sredstvi in Merili za sofinanciranje društev smo finančno pomagali društvom s sedežem v KS Šoštanj ter aktivno sodelovali pri aktivnostih Društva Mladinski kulturni center Šoštanj.

Predsednica KS Šoštanj
Mag. Vilma FECE 

LETO 2008

Člani Sveta KS Šoštanj (Ježovnik Milan, Tajnik Helena, Mevc Marijan, Vrtačnik Marjan, Rotovnik Bojan, Pibernik Roman in Fece Vilma) so na začetku svojega mandata sprejeli program dela za obdobje 2006-2010 z odločitvijo, da je potrebno delo KS Šoštanj usmeriti v področja kot so delo z mladimi, turizem, kulturna dediščina ter izpeljati projekte, ki bodo pripomogla k večji prepoznavnosti mesta ter dvigu kvalitete življenja v njem.

Izoblikovana  so  področja dela, ki jih posamezni člani Sveta s svojim delom intenzivneje oblikujejo oz. jih koordinirajo v skladu s sprejetimi usmeritvami, podrobnejšimi programi dela ter odobrenimi finančnih viri. V letu 2008 se je Svet KS Šoštanj sestal na 7 sejah, do konca leta je planirana še ena redna seja. Zaradi pobude za sklic zbora občanov v povezavi z izgradnjo 6. bloka v TEŠ, ki sta jo podala  g. Franca Druksa ter g. Walterja Kolarja, je dne 19.12.2008 sklicana izredna seja Sveta KS Šoštanj.

Za izvajanje projektov KS  so imenovani projektni timi, ki v celoti izvajajo vse postopke za njihovo izvedbo. Tim sestavljajo trije člani Sveta KS, prvo pisani je vodja tima in odgovarja za pravilnost delovanja. Timi delujejo avtonomno, vendar v skladu z dogovori na sejah Sveta in v skladu z zahtevami Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti v Občini Šoštanj.

V letu 2008 se je nadaljeval projekt izgradnje sprehajalno-kolesarske poti od Šoštanja do Pohrastnika. Izdelan je bil geodetski posnetek , v izdelavi je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za nadaljevanje projekta je potrebno izvesti odkupe zemljišč, kar je v pristojnosti predstavnikov Občine Šoštanj.

V sklopu projektov za razvoj turizma ter delo z mladimi so potekale aktivnosti v skladu z štiriletnim  terminskim planom. Poleg priprave dokumentacije za promocijo turističnih znamenitosti Šoštanja, so bile izvedene naslednji pomembnejši dogodki:

 • Konec meseca januarja je KS pripravila srečanje krajanov, kjer je bil prvič javno predvajan  promocijski film o zgodovini  in življenju v Šoštanju z naslovom »Štirje letni časi«. Na prireditvi, ki so jo popestrili Pihalni orkester Zarja, Irena Vrčkovnik ter Dani Gregorc in učenci Osnovne šole Šoštanj,  je bila prvič predvajana »Pesem o Šoštanju« ter predstavljen logotip Krajevne skupnosti Šoštanj. Svet KS se je s priložnostnim darilom zahvalil ga. Milojki Plamberger za njeno dolgoletno delo tajnice KS.
 • Prvo soboto v času zimskih počitnic je KS, v sodelovanju z MKC, pripravila  veselo rajanje na drsališču, ki je nosila naslov »Mrzli nosovi- topli nasmehi«.
 • Prireditev »Šoštanj rola« ob praznovanju mesta Šoštanj se je pričela s tekmovanjem v rolanju po šoštanjskih ulicah ter nadaljevalo na rokometnem igrišču z nastopom domačih glasbenih skupin in koncertom skupine Tabu.
 • V mesecu juniju je KS  na vrtu Kajuhovega doma organizirala dobrodelno prireditev z naslovom »Srečanje pod kostanji«. DVD s filmom »Štirje letni časi«, prevedenim tudi v angleški, nemški in italijanski jezi, se je delil med obiskovalce.  Na prireditvi je bilo zbrano 1194 EUR donacijskih sredstev za potrebe Vrtca Šoštanj.
 • Občina Šoštanj v sodelovanju s KS organizira okroglo mizo o turizmu
 • V počastitev 8. oktobra, krajevnega praznika, ter v počastitev 60-lenice delovanja košarke Elektra, je bilo ob Športni dvorani organizirano kulturno - zabavno srečanje občanov z naslovom »Šoštanj praznuje«. Praznovanje sta s koncertom popestrila Pihalni orkester Zarja in Pihalni orkester iz Strassa iz Avstrije. Prireditev je obiskal Tresimir. S pomočjo MKC pa se je že v popoldanskem času odvijalo tekmovanje v košarki.


Med pomembnejše aktivnosti KS v letu 2008 se uvršča tudi:

 • pranje ter barvanje fasade ter obnova logotipa na stanovanjskem bloku na Koroški cesti 1
 • KS Šoštanj se je v dogovoru z Občino Šoštanj preselila v občinsko zgradbo
 • KS Šoštanj oblikuje svojo spletno stran

V skladu z odobrenimi finančnimi sredstvi in Merili za sofinanciranje društev smo finančno pomagali društvom s sedežem v KS Šoštanj.


Predsednica KS Šoštanj
Mag. Vilma Fece

 


LETO 2007

Člani Sveta KS Šoštanj (Ježovnik Milan, Tajnik Helena, Mevc Marijan, Vrtačnik Marjan, Rotovnik Bojan, Pibernik Roman in Fece Vilma) so na začetku svojega mandata sprejeli program dela za obdobje 2006-2010 z odločitvijo, da je potrebno delo KS Šoštanj usmeriti v področja kot so delo z mladimi, turizem, kulturna dediščina ter izpeljati projekte, ki bodo pripomogla k večji prepoznavnosti mesta ter dvigu kvalitete življenja v njem.

Izoblikovali so  področja dela, ki jih bodo posamezni člani Sveta s svojim delom intenzivneje oblikovali oz. jih koordinirali v skladu s sprejetimi usmeritvami, podrobnejšimi programi dela ter odobrenimi finančnih viri. V letu 2007 se je Svet KS Šoštanj sestal na 9 sejah, do konca leta je planirana še ena.

Za izvajanje projektov KS  so imenovani projektni timi, ki v celoti izvajajo vse postopke za njihovo izvedbo. Tim sestavljajo trije člani Sveta KS, prvo pisani je vodja tima in odgovarja za pravilnost delovanja. V letu 2007 so prioritetni naslednji projekti:

 • kolesarska pot: Vrtačnik, Mevc, Pibernik
 • razvoj turizma. Rotovnik, Pibernik, Fece
 • barvanje fasad: Mevc, Ježovnik, Tajnik
 • programi za mladino: Pibernik, Rotovnik, Fece
 • muzej usnjarstva: Pibernik, Rotovnik, Fece

Timi delujejo avtonomno, vendar v skladu z dogovori na sejah Sveta in v skladu z zahtevami Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti v Občini Šoštanj.

Celotna trasa kolesarske poti je bila v osnovi zamišljena kot povezovalna pot od Velenja  do Pohrastnika, izgradnje prvega dela trase do Šoštanja je bila končana konec leta 2006. V tem letu smo delo usmerili v dve potencialni možni trasi do Pohrastnika-prva vključuje »povezovalno cesto« skozi Metleče, druga pa poteka predvsem na ozemlju varovanega območja železniške proge. Trasa v mestu Šoštanj ni predmet trenutnega dela izvedbenega projekta. Trenutno potekajo aktivnosti v povezavi z lastništvom zemljišč (individualni lastniki, Slovenske železnice, Občina Šoštanj), variantami za čim enostavnejšo in hitro izgradnjo celotne trase kolesarske poti od Osnovne šole Šoštanj do Pohrastnika. Izoblikovalo se je tudi stališče, da je kolesarsko pot v nadaljevanju potrebno povezati še s Topolšico in Florjanom. Izdelan je digitalni kataster potencialne trase, naročen je geodetski posnetek. Projekt poteka v sodelovanju z Občino Šoštanj.

V sklopu projektov za razvoj turizma so izdelane podlage za turistično-promocijske dejavnosti za potrebe KS Šoštanj (izbor znamenitosti z opisi), izveden je prvi izbor predlogov celostne grafične podobe KS Šoštanj, v pripravi je Šoštanjska himna ter v zaključni fazi izdelava filma »Štirje letni časi«. Skozi film bomo spoznali Šoštanj v preteklosti in videli, kaj lahko danes najdemo v njem. Predstavitev filma je planirana v drugi polovici januarja 2008.

V teh dneh se zaključuje projekt barvanja fasad pri upravičencih še iz razpisa iz leta 2003. V tem letu je bilo prebarvanih 28 hiš. Tisti, ki so bili upravičenci, a žal niso uspeli zagotoviti potrebnih sanacijskih del na fasadah pred barvanjem, te možnosti iz sredstev KS ne bodo več imeli. Novega razpisa v letu 2008 ne bo.

Svet KS Šoštanj je aktivno sodeloval pri obuditvi delovanja Mladinskega kulturnega centra v Šoštanju ter nudil pomoč pri vzpostavitvi pravno-formalnih pogojev za njegovo delovanje. Skupaj z Občino Šoštanj je aktivno sodeloval pri iskanju začasne lokacije MKC v prostorih Mayerjeve vile in v mesecu decembru pri imenovanju novega vodstva. V naslednjem letu bo skupno delo usmerjeno predvsem v iskanje trajne rešitve prostorskega delovanja MKC. V Komisijo za mladinska vprašanja Občine Šoštanj sta imenovana dva člana KS Šoštanj- g. Rotovnik in g. Pibernik.

V  projektno skupino za izvedbo Muzeja usnjarstva je imenovan  g. Pibernik, g. Mevc pa je član upravnega odbora Kabelsko razdelilnega sistema Šoštanj ker je KS zadružnik v tem sistemu.

V skladu z odobrenimi finančnimi sredstvi in Merili za sofinanciranje društev smo finančno pomagali društvom s sedežem v KS Šoštanj.

KS Šoštanj je sodelovala v  postopku vračanja sredstev v telekomunikacijsko infrastrukturo v Občini Šoštanj za 900 upravičencev s  seznama za vračilo sredstev v KS Šoštanj za leto 1984/85 in v obdobju 1997-1999. Nerešenih je še cca. 50 vlog.

V letu 2007 je bila KS Šoštanj organizator dveh večjih, javnih  prireditev. Prireditev »Šoštanj rola« je  potekala 13.7.2007. Pričela se je s tekmovanjem  v rolanju, ki se ga je v treh kategorijah udeležilo 33 tekmovalcev in nadaljevala na rokometnem igrišču z glasbeno prireditvijo za mlade. V počastitev 8. oktobra, praznika KS Šoštanj, smo v soboto 6. oktobra na rokometnem igrišču organizirali športno,kulturno in  zabavno srečanje šoštanjskih občanov z naslovom »Šoštanj praznuje«.

Ker je TEŠ največji gospodarski subjekt, ki deluje na lokaciji KS Šoštanj, je bilo organizirano srečanje med člani Sveta KS Šoštanj in vodstvom TEŠ z namenom, da se seznanimo z načrti delovanja obeh subjektov času v izvoljenih  mandatov. Direktor, dr. Uroš Rotnik je predstavil razvojni načrt TEŠ za obdobje 2007-2015 z glavni poudarki, člani Sveta pa plan dela za obdobje našega mandata, s poudarkom na projektih, ki se bodo financirali s pomočjo odškodninskega sporazuma.

Med pomembnejše odločitve Sveta KS Šoštanj v tem letu pa lahko uvrstimo tudi odločitev o selitvi prostorov KS Šoštanj v nove prostore v občinski zgradbi. Dosedanji prostori KS Šoštanj so v lasti Občine Šoštanj, dani le v upravljanje KS. To pomeni, da so vse pravno-formalne aktivnosti vezane na občino. Ker je ta v zadnjem letu zaradi selitve najemnikov v nove prostore, sprostila v občinski zgradbi dovolj prostorov za delovanje KS Šoštanj, smo se z županom dogovorili za selitev, saj je smiselno združiti dejavnosti občine in krajevne skupnosti v eni zgradbi. Nove prostore KS bodo , tako kot do sedaj, lahko koristila za svoje delovanje tudi društva. Zaradi velikega obiska občanov v pisarni KS v času uradnih ur, vsako sredo od 15.-16 ure, razmišljamo tudi o uvedbi dodatne uradne ure v dopoldanskem času. Otvoritev novih prostorov KS Šoštanj v prvem nadstropju občinske zgradbe bo 21.12.2007.


Predsednica KS Šoštanj
Mag. Vilma FECE

V sodelovanju s Portalom sostanj.info